Sökformulär

Utblick

Sida (pressmeddelanden) 19 juni

Kriget i Syrien som pågått i snart sex år har lett till att många barn inte kan gå i skolan. Utbildning är viktigt för att inte barnen ska bli en "förlorad generation" med färre möjligheter till jobb som vuxna och riskera att hamna i fattigdom. Sida ger nu ett viktigt stöd via Unicef till så kallade catch-up schools där 25 000 barn i åldrarna 8-12 år får hjälp att återuppta sin skolgång.

Sida (pressmeddelanden) 19 juni

Växjö och Tlokwe i Sydafrika ska skapa bättre samordning av insatser för utsatta familjer. Och i ett samarbete mellan svenska Ale kommun, Budesti i Moldavien och Ghanzi i Botswana ska unga människor få bättre möjligheter till delaktighet, inte bara inom skolan utan i hela samhället. Totalt har 24 nya projekt i svenska kommuner fått klartecken för att utveckla och stärka lokal demokrati inom utvecklingssamarbetet.

Sida (pressmeddelanden) 19 juni

Ett antal stora humanitära kriser får nu ett extra tillskott på totalt 543 miljoner kronor. Det största stödet på 95 miljoner kronor går till Sahel-krisen med starkt fokus på Nigeria, som är världens snabbast växande kris där drygt sex miljoner människor är i akut behov av mat. Av dessa är 400 000 barn som riskerar svält om inget omedelbart görs. Kriserna i Syrien, Jemen och Irak är tre andra stora stöd som Sida nu beslutar om.

Sida (pressmeddelanden) 19 juni

I konfliktdrabbade länder har media en särskilt viktig roll att samla oberoende och opartisk information för att främja mänskliga rättigheter, dialog, demokratiseringsprocesser och konfliktlösning. Sverige ger nu genom Sida ett stöd på 92,5 miljoner kronor till Free Press Unlimited för att stärka den syriska mediasektorn att producera journalistiskt material av god kvalitet.

Sida (pressmeddelanden) 19 juni

Sida har utrett korruptionsanklagelser mot en jordbruksorganisation där biståndsmedel har använts på ett felaktigt sätt. Sida kommer därför att kräva tillbaka pengar från organisationen.

Sida (pressmeddelanden) 19 juni

Vid en granskning av arbetet vid Forum Syds kontor i Tanzania har biståndsmyndigheten Sida funnit flera brister i redovisningen. Sida kräver nu att organisationen betalar tillbaka drygt 1,9 miljoner kronor.

Sida (pressmeddelanden) 19 juni

Sida fördjupar arbetet med Rädda Barnen i Afghanistan efter två års arbete för att förebygga exploatering samt våld och övergrepp mot barn. Erfarenheten visar att arbetet med att stärka barns rätt i Afghanistan är både känsligt och mycket svårt. Därför satsar Sida nu på att stödja ytterligare fyra år av Rädda Barnens arbete med nära 50 miljoner kronor.

Sida (pressmeddelanden) 19 juni

I Ecuador är behoven mycket stora vad gäller mat, rent vatten, tak över huvudet och hälsoinsatser för de 350 000 som nyligen drabbades av den kraftiga jordbävningen. Sida har snabbt beviljat stöd till bland annat vatten och sanitet och skydd för utsatta barn på sammanlagt 4,1 miljoner kronor. Sida är berett att bevilja fler stöd till insatser för de behövande.

Sida (pressmeddelanden) 19 juni

Världens städer växer snabbt. Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i städer. Att ge alla tillgång till rent vatten, avlopp, stabil energi och trygghet i sitt kvarter blir allt större utmaningar. Nu har Sida beslutat om ett stöd på 134 miljoner kronor under fyra år till FN-organisationen UN-Habitat för sitt arbete med att planera städers utveckling på ett hållbart sätt.

Nordiska Afrikainstitutet 18 juni

In many African countries where civil war raged not so long ago, former warlords are today running for office in elections. A new policy note assesses what effect these warlord democrats have on post-civil war security.

Sidor