Sökformulär

Stockholm : Socialstyrelsen

Kvinnlig könsstympning. Ett utbildningsmaterial för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård

Upphovsperson: Malmström, Maria Frederika
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Stockholm : Socialstyrelsen
År: 2005
Ämnesord: förändringsarbete, kvinnlig könsstympning, kvinnlig omskärelse, svenska myndigheter
Denna kunskapsöversikt riktar sig till personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola med mera, som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med människor som har könsstympning som en del av sin kultur. Avsikten är att ge berörd personal möjlighet att förvärva och fördjupa sina kunskaper om kvinnlig könsstympning. Detta kan i sin tur leda till förbättrade metoder vad gäller omhändertagande och bemötande av kvinnor som könsstympats eller flickor som riskerar att könsstympas. Relevant lagstiftning beskrivs och det förebyggande arbetet poängteras. Könsstympning av flickor är förbjuden i Sverige. Man räknar med att mellan 100-140 miljoner flickor och kvinnor i Afrika är könsstympade och att ytterligare 2 miljoner flickor varje år utsätts för ingreppet (WHO 2001). I Sverige utgör somalierna den största grupp som har könsstympning som tradition. Könsstympning av flickor har därför blivit synliggjort sedan slutet av 1980-talet, när somaliska flyktingar började komma hit. Seden finns dock även i andra länder; i exempelvis Eritrea, Etiopien och Gambia utövas traditionen i skild omfattning bland vissa grupper.

Uppdrag att förebygga kvinnlig könsstympning i Sverige

Upphovsperson: Malmström, Maria Frederika
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Stockholm : Socialstyrelsen
År: 2006
Ämnesord: förändringsarbete, kvinnlig könsstympning, svenska myndigheter
Socialstyrelsen fick 2003 ett regeringsuppdrag om kvinnlig könsstympning med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen mot kvinnlig köns- stympning (S2003/5513/ST) som antogs av regeringen i juni 2003. [...] Socialstyrelsen har genomfört uppdraget i samråd med berörda myndigheter, frivilligorganisationer och personer som arbetar med frågan inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, rättsväsendet, forskning m.m. Vissa delar av uppdraget har inneburit ett närmare samarbete med vissa myndigheter. Handledningen för polis och åklagare samt de regionala konferenserna genomförde Socialstyrelsen i samarbete med Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten. I samarbete med Myndigheten för skolutveckling planera- de Socialstyrelsen informationsinsatserna riktade till skolan.