Sökformulär

Marknads-, plan- och blandekonomi

Vilken är vägen framåt?

Upphovsperson: Anna Artén
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, ekonomi, Marknads-, plan- och blandekonomi, Debatt
Kuba står inför stora utmaningar och kryssar mellan marknad och solidaritet för att kunna behålla och utveckla sitt socialistiska samhälle. Att få fart på ekonomin trots USAs fortsatta utsvältningsblockad är det stora problemet. Öppningarna för utländska investeringar, privat småföretagsamhet och marknadsekonomi inom vissa sektorer har medfört inslag av korruption, byråkrati, inkomstklyftor, missnöje och kritik som diskuteras uppriktigt och seriöst i både offentliga och sociala medier. Men allt det positiva väger över, starkare.

Kuba i förändring: 5:e gången gillt?

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Socialism, Marknads-, plan- och blandekonomi, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Ekonomiska kriser, Historia, Kuba
Den kubanska är en socialistisk revolution för nationell befrielse som sökt sin egen ekonomiska och sociala modell i en fientlig omvärld. Modellen har reviderats flera gånger för att klara av alla utmaningar och rätta till de problem som uppstått i föregående modell. Kubanerna är ett förändringsvant folk alltifrån den första och största samhällsomvandlingen, från kapitalism till socialism på 60-talet till den femte, pågående förändringen med öppning för kooperativ och privata småföretag. Allt under trycket av USAs ekonomiska krigföring, som kostat Kuba omkring 20 miljarder US$ per år i fast penningvärde, utan den skulle Kuba gott och väl kunnat uppnå en levnadsstandard motsvarande Västeuropas.

Skall de två bli en? Valutareform påbörjas

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Marknads-, plan- och blandekonomi, Bank- och finansfrågor, Handel, Kuba
Med bortfallet 1990-91 av handelsutbytet med Sovjetblocket, som dittills stått för 85 % av Kubas utrikeshandel, blev behovet akut av hårdvaluta för livsviktig import. Den internationella turismen var en lösning med en särskild turistvaluta som gav goda intäkter från turismen utan att priserna höjdes för kubanerna. Tanken var att med ökad produktivitet skulle de två valutorna smälta samman. Men den dubbla valutan bet sig fast, bidrog till missnöje och korruption och utpekades som det näststörsta hindret för ekonomisk utveckling, efter USAs ekonomiska blockad. Nu har de första stegen tagits för en stegvis valutareform med slutmål att de två valutorna skall bliva en.

Offentlig förvaltning revolutioneras

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Lokal ekonomi och försörjning, Marknads-, plan- och blandekonomi, Kooperativ, Offentlig sektor, Kuba
Sommaren 2011 beslöt nationalförsamlingen att dela upp Havanna landsbygdslän i två nya län - Artemisa och Mayabeque - och där utprova decentraliseringen av offentlig förvaltning till län och kommuner för att göra de mindre byråkratisk, effektivare och billigare. Och där har det gått undan. En stor del av den statliga förvaltningen har tagits över och antalet tjänstemän halverats, kostnaderna skurits ned och kontor byggts om till bostäder. Andra förändringar är att järnvägen byggs ut och kooperativ företagsamhet har utsträckts till lokal service, byggnads- och reparationsverksamhet.

Privatföretag och kooperativ

Upphovsperson: Miranda Lorenzo, Humberto
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Socialism, Marknads-, plan- och blandekonomi, Privatiseringar, Kooperativ, Kuba
Sovjetblockets kollaps tvingade Kuba till drastiska åtgärder för överlevnad. Utländskt kapital in till samriskföretag, egenföretagande och marknadsvillkor utvidgades för att ersätta nerdragen statlig varu- och tjänsteproduktion. Men det blev ingen svångremspolitik a la IMF. Men krisen utnyttjades inte för att också fundera över Marx tankar om hur arbete i fri förening, som kooperativ och andra samhälleliga produktionsformer skulle kunna utvecklas för att befästa socialismen också med marknadsinslag. Det är vad som prövas nu.

Äganderätten

Upphovsperson: Nova Gonzalez, Armando
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Socialism, Reformer, Marknads-, plan- och blandekonomi, Kuba
På Kuba blev nationaliseringen av USA-monopolen det logiska motdraget mot USAs ekonomiska krigföring. Den ledde i etapper på 60-talet till att Kuba uppnådde världens kanske högsta egendomskoncentration i statliga händer. I debatten efter krisen på 90-talet har allt fler hävdat att statsapparaten tagit på sig mer än den kan klara av och hänvisar till att Marx och Engels såg övergången från kapitalistisk produktion som en stegvis process där flera egendomsformer kunde samexistera. Det statliga ägandet, ”allas egendom” har i praktiken ofta blivit ingens ansvar. Frågan om äganderätten till produktionsmedlen är fortfarande olöst men nu pågår en kooperativisering och privatisering av detaljhandel och tjänsteutbud i sökandet efter bästa, produktiva sätt och uppnå en produktiv och rättfärdig produktions-, fördelnings- och konsumtionscykel.

Marknadsreformer

Upphovsperson: Lennartsson, P-O
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Marknads-, plan- och blandekonomi, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Kuba
Sedan tidigt 90-tal har Kuba tillåtit arrende av statlig mark på upp till 50 år med möjlighet att förlänga ytterligare 25 år. Utländska investerare inom turistnäringen har länge krävt arrenden på 99 år. Nu tillåts utländska investerare att arrendera statlig mark på upp till 99 år. Inom handeln minskar den statliga kontrollen och gårdsförsäljning tillåts så att enskilda odlare kan sälja frukt och grönsaker direkt till sina kunder.

Efterlyses: moçambikiska politiker med ideologi

Upphovsperson: Sävström, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Liberalism, Politisk historia, Mocambique, Imperialism, Ekonomiska institutioner, Marknads-, plan- och blandekonomi, Socialism
Den 25 juni har Frelimo haft makten i 34 år och allt talar för att partiet vinner fem nya regeringsår senare i höst. En kontinuitet i tid som dock inte gäller den politiska inriktningen. Dagens Frelimo har föga gemensamt med den självständighetssträvande frihetsrörelsen från sjuttiotalet. Ändå är partiets innersta kärna i stort intakt sedan dess.

Verklighet och förändringar: Liberalisering? Kinas väg? Eller kubanska?

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Marknads-, plan- och blandekonomi
Förbud mot att köpa datorer, mobiltelefoner, dvd-spelare hävs? Hotell öppnas för kubaner? Jord privatiseras? Så framställdes det i media. Vad handlade det om egentligen? Liberalisering? Den kinesiska vägen? Eller en logisk fortsättning på den kubanska?
Utsatt för ekonomisk krigföring – den berövar landet 2-3 miljarder dollar per år - har Kuba prioriterat offentlig konsumtion med gratis utbildning och hälsovård, socialt trygghetssystem samt subventionerad mat och basvaror. En begränsad tillgång på dyra importvaror har fördelats för att komma så många som möjligt till del och vara till så stor nytta som möjligt.
Efter starkt ekonomisk utveckling på 2000-talet har nya möjligheter skapats för privat konsumtion.

Ransoneringsboken och andra ekonomiska nyheter

Upphovsperson: Olsson, Bertil
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Övriga sociala frågor, Marknads-, plan- och blandekonomi
Enligt mexikanska La Jornada 080519 kan ransonerings-boken, som lika för alla garanterar basvaror till starkt subventionerade priser, vara på väg ut. Regeringen tycks vara överens om att detta system för jämlik distribution som tidigare har spelat en viktig roll, idag snarare är en ”anakronism” som måste avskaffas. Men ”inget kan göras plötsligt och det måste kombineras med en rad åtgärder för att inte drabba delar av befolkningen negativt”, sade ekonomen och universitetsprofessorn Armando Nova.
”Vi måste arbeta för att bli av med denna distributionsform som ger 11,2 milj människor (Kubas befolkning) samma varor, oavsett om de behöver dem eller inte. Det kan vara bättre att på ett väl genomtänkt effektivt sätt ge bidrag till enskilda och familjer som behöver det”, tillade han.

Sidor